Đào tạo

Gia hạn thời gian đăng ký thực tập và điều chỉnh thực tập

Khoa CNTT thông báo giao hạn thời gian đăng ký thực tập như sau: Khoa gia hạn cho sinh viên đăng ký thực tập trên trang http://112.137.129.69:8000 đến hết ngày 10/06/2019 Đối với sinh viên đăng ký thực tập tại Trường: Chỉ được chấp nhận khi sinh viên đang làm dự án với Thầy/Cô tại Trường…

Đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2019

 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 203/ĐT V/v: Đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra năm 2019     Hà Nội, ngày 31 tháng  05 năm 2019 Kính gửi:  Sinh…