Đăng ký tham gia Báo cáo tại Hội nghị sinh viên Nghiên cứu khoa học cấp Khoa năm 2021

Khoa CNTT  tổ chức Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học vào tháng 03/2021 (chi tiết về thời gian và hình thức báo cáo VPK sẽ thông báo sau). Vì vậy, sinh viên/nhóm sinh viên đã thực hiện nghiên cứu trong năm qua và có mong muốn trình bày kết quả của mình tại Hội nghị của Khoa, đề nghị các em đăng ký như sau:

  1. Thời hạn đăng ký: Trước 12h, thứ 5, ngày 25/02/2021
  2. Hình thức đăng ký: Đăng ký Online tại đây 
  3. Chú ý:
    1. Trước khi đăng ký sinh viên/nhóm sinh viên cần liên hệ với thầy/cô hướng dẫn và phải được sự đồng ý của thầy/cô
    2. Sinh viên cũng cần hoàn thiện báo cáo sớm để nộp dự kiến vào ngày 15/3/2021