DANH SÁCH CÁN BỘ HƯỚNG DẪN HỌC PHẦN DỰ ÁN

 

DANH SÁCH SINH VIÊN THEO LỚP MÔN HỌC
Năm học 2018-2019 học kỳ hè
Giảng viên: Khoa CNTT
Lớp môn học: INT3509 1 Số tín chỉ: 4
Môn học: Dự án
STT Mã SV Họ và tên Ngày sinh Lớp khóa học Ghi chú Cán bộ hướng dẫn
1 15022001 Phạm Đức Anh 27/10/1997 QH-2015-I/CQ-T ĐK lần đầu ThS. Lê Hoàng Quỳnh
2 14000105 Nguyễn Quốc Cường 12/04/1996 QH-2015-I/CQ-BK ĐK lần đầu ThS. Lê Hoàng Quỳnh
3 15021059 Phạm Duy Đức 29/05/1991 QH-2015-I/CQ-C-D ĐK lần đầu ThS. Lê Hoàng Quỳnh
4 15021924 Phan Anh Dương 20/10/1997 QH-2015-I/CQ-N Học lại ThS. Lê Hoàng Quỳnh
5 13020176 Nguyễn Xuân Hoàng 01/05/1995 QH-2013-I/CQ-C-C Học lại TS. Trần Mai Vũ
6 14020200 Bùi Quốc Hội 05/03/1996 QH-2014-I/CQ-C-D ĐK lần đầu TS. Trần Mai Vũ
7 15022825 Bùi Việt Huy 13/01/1997 QH-2015-I/CQ-C-B Học lại TS. Trần Mai Vũ
8 14020667 Nguyễn Hữu Kiên 01/01/1996 QH-2014-I/CQ-T Học lại TS. Trần Mai Vũ
9 13020245 Lê Quyền Linh 01/10/1995 QH-2013-I/CQ-C-D ĐK lần đầu TS. Trần Mai Vũ
10 15021854 Lưu Văn Phúc 25/07/1997 QH-2015-I/CQ-C-D ĐK lần đầu TS. Trần Mai Vũ
11 14000693 Lê Tuấn Sơn 02/01/1996 QH-2015-I/CQ-BK ĐK lần đầu ThS. Lê Hoàng Quỳnh
12 14020441 Trịnh Văn Thi 02/01/1996 QH-2014-I/CQ-C-D Học lại ThS. Hồ Đắc Phương
13 15021362 Nguyễn Đức Toàn 15/03/1997 QH-2015-I/CQ-C-C ĐK lần đầu ThS. Hồ Đắc Phương
14 14020533 Trần Xuân Tùng 26/04/1996 QH-2014-I/CQ-C-B Học lại ThS. Hồ Đắc Phương
15 14020686 Đỗ Văn Vũ 24/05/1996 QH-2014-I/CQ-C-D Học lại ThS. Hồ Đắc Phương