DANH SÁCH CÁN BỘ HƯỚNG DẪN SV HP THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH HÈ 2019

Khoa CNTT phân công cán bộ hướng dẫn học phần thực tập cho sinh viên, thời gian liên hệ với cán bộ hướng dẫn tới ngày 10/07/2019, đề nghị các em thực hiện các bước tiếp theo theo đúng hướng dẫn tại thông báo:  http://fit.uet.vnu.edu.vn/ke-hoach-trien-khai-thuc-tap-he-2019/

DANH SÁCH CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

STT Họ và tên Lớp VNU email Giảng viên Email vnu của giảng viên
1 Nguyễn Văn Tùng 60CAC 15021366@vnu.edu.vn Lê Khánh Trình trinhlk@vnu.edu.vn
2 Nguyễn Thị Hải Yến 16021243@vnu.edu.vn Phạm Ngọc Hùng hungpn@vnu.edu.vn
3 Nguyễn Thanh Lâm 1CA-CLC 16020397@vnu.edu.vn Trương Anh Hoàng hoangta@vnu.edu.vn
4 Nguyễn Minh Hiền 16021574@vnu.edu.vn Phạm Ngọc Hùng hungpn@vnu.edu.vn
5 Trần Hưng Nhật 61T 16021323@vnu.edu.vn Nguyễn Ngọc Hóa Hoa.nguyen@vnu.edu.vn
6 Trần Văn Hưởng 61CD 16020992@vnu.edu.vn Bùi Quang Hưng hungbq@vnu.edu.vn
7 Phạm Công Anh 61CC 16020839@vnu.edu.vn Hà Minh Hoàng minhhoang.ha@vnu.edu.vn
8 Nguyễn Hoàng Đức 61CD 16020009@vnu.edu.vn Đặng Cao Cường dangcaocuong@gmail.com
9 Nguyễn Bá Toàn 61N 16022483@vnu.edu.vn Nguyễn Hoài Sơn sonnh@vnu.edu.vn
10 Vũ Việt Hoàng CE 17020778@vnu.edu.vn Trần Mai Vũ vutranmai@gmail.com
11 Nguyễn Chiến Thắng 2CA-CLC 16022494@vnu.edu.vn Trần Trọng Hiếu hieutt@vnu.edu.vn
12 Nghiêm Minh Hiếu E 17020739@vnu.edu.vn Phạm Hải Đăng dangph@vnu.edu.vn
13 Nguyễn Xuân Nam 1CA-CLC 16022414@vnu.edu.vn Trương Anh Hoàng hoangta@vnu.edu.vn
14 Bùi Xuân Vương 60CC 15020956@vnu.edu.vn Trương Anh Hoàng hoangta@vnu.edu.vn
15 Hoàng Văn Chính 61CC 16020855@vnu.edu.vn Hà Minh Hoàng minhhoang.ha@vnu.edu.vn
16 Nguyễn Anh Phương 61CAC 16021409@vnu.edu.vn Trần Thị Minh Châu chauttm@vnu.edu.vn
17 Ha Tu 61CB 16021204@vnu.edu.vn Tạ Việt Cường cuongta@vnu.edu.vn
18 Nguyễn Tuấn Anh 15CA 15020971@vnu.edu.vn Lê Khánh Trình trinhlk@vnu.edu.vn
19 Nguyễn Đức Toàn 60CC 15021362@vnu.edu.vn Trương Anh Hoàng hoangta@vnu.edu.vn
20 Đinh Việt Anh 61T 16022357@vnu.edu.vn Nguyễn Ngọc Hóa Hoa.nguyen@vnu.edu.vn
21 Trần Văn Trọng 60CB 15021913@vnu.edu.vn Dương Lê Minh minhdl@vnu.edu.vn
22 Nguyen Anh Tu 58N tu58@vnu.edu.vn Dương Lê Minh minhdl@vnu.edu.vn
23 Nguyễn Hữu Có 1CB 14020039@vnu.edu.vn Vũ Thị Hồng Nhạn vthnhan@gmail.com
24 Lý Văn Mạnh 59CC 14020820@vnu.edu.vn Vũ Thị Hồng Nhạn vthnhan@gmail.com
25 Đỗ Văn Vũ 59CD 14020686@vnu.edu.vn Lê Khánh Trình trinhlk@vnu.edu.vn
26 Nguyễn Sĩ Cường 59CC 14020048@vnu.edu.vn Vũ Thị Hồng Nhạn vthnhan@gmail.com
27 Vũ Thanh Huyền 61T 16021299@vnu.edu.vn Nguyễn Trí Thành ntthanh@vnu.edu.vn
28 Nguyễn Văn Mạnh 16021046@vnu.edu.vn Phạm Ngọc Hùng hungpn@vnu.edu.vn
29 Khổng Thị Mai Quyên 16022293@vnu.edu.vn Hoàng Thị Ngọc Trang tranghtn@vnu.edu.vn
30 Do Duc Tam 2CA-CLC 16020278@vnu.edu.vn Trần Trọng Hiếu hieutt@vnu.edu.vn
31 Nguyễn Minh Tâm 61CAC 16022119@vnu.edu.vn Trần Thị Minh Châu chauttm@vnu.edu.vn
32 Nguyễn Quang Triệu 61CA-CLC 16022421@vnu.edu.vn Kiều Thanh Bình binhkt@vnu.edu.vn
33 Nguyễn Văn Khải 61CB 16021006@vnu.edu.vn Vũ Diệu Hương huongvd@vnu.edu.vn
34 Cao Hữu Hưng 61N 16021589@vnu.edu.vn Đào Minh Thư thudm@vnu.edu.vn
35 Nguyễn Minh Hoàng CA-CLC 16020230@vnu.edu.vn Vũ Thị Hồng Nhạn vthnhan@gmail.com
36 Trần Văn Thắng 1CAC 16021418@vnu.edu.vn Trần Quốc Long tqlong@gmail.com
37 Phạm Tuấn Dũng 61T 16021273@vnu.edu.vn Nguyễn Trí Thành ntthanh@vnu.edu.vn
38 Trịnh Thị Lan 61CA-CLC 16020245@vnu.edu.vn Kiều Thanh Bình binhkt@vnu.edu.vn
39 Đỗ Trung Đức 61CD 16020892@vnu.edu.vn Đặng Cao Cường dangcaocuong@gmail.com
40 Phùng Đình Xuân 61T 16022134@vnu.edu.vn Nguyễn Trí Thành ntthanh@vnu.edu.vn
41 Hoàng Mạnh Dũng 61CC 16020899@vnu.edu.vn Hà Minh Hoàng minhhoang.ha@vnu.edu.vn
42 Vũ Sỹ Kiên 61T 16022090@vnu.edu.vn Nguyễn Trí Thành ntthanh@vnu.edu.vn
43 Nguyễn Quang Minh 61ĐA-CLC 16020149@vnu.edu.vn Dương Lê Minh minhdl@vnu.edu.vn
44 Nguyen Viet Minh Nghia 60CLC-CNTT 15021358@vnu.edu.vn Dương Lê Minh minhdl@vnu.edu.vn
45 Nguyễn Đắc Duy 61T 16021275@vnu.edu.vn Nguyễn Trí Thành ntthanh@vnu.edu.vn
46 Nguyễn Văn Hoàn 61CLC-CNTT 16020971@vnu.edu.vn Phạm Ngọc Hùng hungpn@vnu.edu.vn
47 Lê Xuân Hiếu 61N 16022173@vnu.edu.vn Đào Minh Thư thudm@vnu.edu.vn
48 Nguyễn Văn Phi 61CAC 16021406@vnu.edu.vn Trần Quốc Long tqlong@gmail.com
49 Trần Vũ Hoàng 61T 16022372@vnu.edu.vn Nguyễn Trí Thành ntthanh@vnu.edu.vn
50 Nguyễn Bá Tiến 16022493@vnu.edu.vn Nguyễn Hà Nam namnh@vnu.edu.vn
51 Hà Phi Sơn 61T 16021126@vnu.edu.vn Nguyễn Đình Việt vietnd@vnu.edu.vn
52 Trịnh Quang Sơn 61T 16022479@vnu.edu.vn Nguyễn Hà Nam namnh@vnu.edu.vn
53 Nguyễn Mạnh Tiến 61T 16021344@vnu.edu.vn Nguyễn Trí Thành ntthanh@vnu.edu.vn
54 Trần Văn Chung 61CC 16020858@vnu.edu.vn Hà Minh Hoàng minhhoang.ha@vnu.edu.vn
55 Hoàng Mạnh Hưng 61T 16021590@vnu.edu.vn Nguyễn Hà Nam namnh@vnu.edu.vn
56 Bùi Thị Hồng Nhung 61N 16021621@vnu.edu.vn Đào Minh Thư thudm@vnu.edu.vn
57 Đào Tuấn Anh 1CA-CLC 16020190@vnu.edu.vn Trần Quốc Long tqlong@gmail.com
58 Trần Minh Tiến 61CD 16020079@vnu.edu.vn Đặng Cao Cường dangcaocuong@gmail.com
59 Nguyễn Như Duy Phương 2CA-CLC 16020267@vnu.edu.vn Trần Trọng Hiếu hieutt@vnu.edu.vn
60 Cao Đức Mạnh 61CB 16021042@vnu.edu.vn Vũ Diệu Hương huongvd@vnu.edu.vn
61 Đỗ Quốc Tuấn 61CB 16021209@vnu.edu.vn Vũ Diệu Hương huongvd@vnu.edu.vn
62 Trần Hoàng Minh 2016CLC-CNTT 16020055@vnu.edu.vn Lê Sỹ Vinh vinhls@vnu.edu.vn
63 Nguyễn Xuân Việt Cường 61CA-CLC 16020208@vnu.edu.vn Nguyễn Hoài Sơn sonnh@vnu.edu.vn
64 Nguyễn Thị Hồng Nhung 61T 16021324@vnu.edu.vn Nguyễn Hà Nam namnh@vnu.edu.vn
65 Vũ Thủy Tiên 61T 16021342@vnu.edu.vn Nguyễn Hà Nam namnh@vnu.edu.vn
66 Phạm Tiến Mạnh 61N 16021610@vnu.edu.vn Đào Minh Thư thudm@vnu.edu.vn
67 Nguyễn Hồng Quang 1N 16022502@vnu.edu.vn Nguyễn Hoài Sơn sonnh@vnu.edu.vn
68 Hoàng Quang Chỉnh 17021149@vnu.edu.vn Hoàng Thị Ngọc Trang tranghtn@vnu.edu.vn
69 Trần Trường Thủy T 17021178@vnu.edu.vn Vũ Bá Duy duyvb@vnu.edu.vn
70 Nguyễn Thị Thúy Nga 61N 16021617@vnu.edu.vn Đào Minh Thư thudm@vnu.edu.vn
71 trương bách chiến 62CB 17020611@vnu.edu.vn Trần Mai Vũ vutranmai@gmail.com
72 Đỗ Việt Thắng 61CB 16021145@vnu.edu.vn Vũ Diệu Hương huongvd@vnu.edu.vn
73 Phạm Văn Oánh 61CB 16021087@vnu.edu.vn Vũ Diệu Hương huongvd@vnu.edu.vn
74 Vũ Văn Quý 61CD 16021116@vnu.edu.vn Đặng Cao Cường dangcaocuong@gmail.com
75 Đỗ Thành Đạt 61N 16021824@vnu.edu.vn Đào Minh Thư thudm@vnu.edu.vn
76 Nguyễn Trọng Dương CA-CLC 16022306@vnu.edu.vn Vũ Thị Hồng Nhạn vthnhan@gmail.com
77 Bùi Mạnh Dũng 16022362@vnu.edu.vn Nguyễn Hà Nam namnh@vnu.edu.vn
78 Đào Trọng Thủy 61CB 16021177@vnu.edu.vn Nguyễn Hoài Sơn sonnh@vnu.edu.vn
79 Nguyễn Thị Linh 2CA-CLC 16022409@vnu.edu.vn Trần Trọng Hiếu hieutt@vnu.edu.vn
80 Trần Văn Phương 61T 16021326@vnu.edu.vn Trần Mai Vũ vutranmai@gmail.com
81 Trương Quốc Đạt 16020881@vnu.edu.vn Dương Lê Minh minhdl@vnu.edu.vn
82 Lê Quang Đạo 16020875@vnu.edu.vn Bùi Quang Hưng hungbq@vnu.edu.vn
83 Vũ Quốc Phong 1CLC-CNTT 16021089@vnu.edu.vn Lê Sỹ Vinh vinhls@vnu.edu.vn
84 Đặng Văn Dũng 2CA-CLC 16022403@vnu.edu.vn Trần Trọng Hiếu hieutt@vnu.edu.vn
85 Lê Duy Hưng 60CB 15021135@vnu.edu.vn Dương Lê Minh minhdl@vnu.edu.vn
86 Nguyễn Hoàng Linh 60CC 15020962@vnu.edu.vn Trương Anh Hoàng hoangta@vnu.edu.vn
87 Nguyễn Quang Hà T 16021278@vnu.edu.vn Vũ Bá Duy duyvb@vnu.edu.vn
88 Kiều Thanh Phong 61N 16021623@vnu.edu.vn Đào Minh Thư thudm@vnu.edu.vn
89 Đoàn Nho Lâm 61N 16022194@vnu.edu.vn Đào Minh Thư thudm@vnu.edu.vn
90 Vũ Đức Sơn 61N 16022221@vnu.edu.vn Đào Minh Thư thudm@vnu.edu.vn
91 Nguyễn Đức Tiến 61CB 16021182@vnu.edu.vn Vũ Diệu Hương huongvd@vnu.edu.vn
92 Mai Phúc Triệu 61N 16021658@vnu.edu.vn Đào Minh Thư thudm@vnu.edu.vn
93 Nguyễn Trọng Hà 61CLC-CNTT 16020933@vnu.edu.vn Trần Trúc Mai mai.tran@vnu.edu.vn
94 Lê Hà My 61CB 16021057@vnu.edu.vn Vũ Diệu Hương huongvd@vnu.edu.vn
95 Nguyen Son 2CA-CLC 16022480@vnu.edu.vn Trần Trọng Hiếu hieutt@vnu.edu.vn
96 Đinh Thị Thùy Dung 61CAC 16021369@vnu.edu.vn Trần Thị Minh Châu chauttm@vnu.edu.vn
97 Đoàn Hồng Phúc 61N 16022482@vnu.edu.vn Phạm Mạnh Linh linhmp@vnu.edu.vn
98 Phạm Hoàng Quốc Việt 16021236@vnu.edu.vn Nguyễn Thị Nhật Thanh thanhntn@vnu.edu.vn
99 Nguyễn Phương Thảo 61CLC-CNTT 16021161@vnu.edu.vn Đặng Thanh Hải danghai@gmail.com
100 Đặng Mỹ Duyên 61N 16021861@vnu.edu.vn Phạm Mạnh Linh linhmp@vnu.edu.vn
101 Nguyễn Anh Tú 2CA-CLC 16022417@vnu.edu.vn Nguyễn Đại Thọ nguyendaitho@vnu.edu.vn
102 Phan Anh Dương 60N 15021924@vnu.edu.vn Dương Lê Minh minhdl@vnu.edu.vn
103 Lê Công Thương 61CLC-CNTT 16021172@vnu.edu.vn Trần Trúc Mai mai.tran@vnu.edu.vn
104 Nguyễn Thanh Tuyên CAC 16022145@vnu.edu.vn Lê Nguyên Khôi khoi.n.le@gmail.com
105 Trần Văn Định 61CD 16020885@vnu.edu.vn Đặng Cao Cường dangcaocuong@gmail.com
106 Trần Viết Hà 61CAC 16021376@vnu.edu.vn Trần Thị Minh Châu chauttm@vnu.edu.vn
107 Lê Quý Phong 16021325@vnu.edu.vn Nguyễn Thị Nhật Thanh thanhntn@vnu.edu.vn
108 Lê Trung Hiếu 61CC 16020952@vnu.edu.vn Hà Minh Hoàng minhhoang.ha@vnu.edu.vn
109 Nguyễn Hồng Quân 61CC 16021103@vnu.edu.vn Hà Minh Hoàng minhhoang.ha@vnu.edu.vn
110 Phan Văn Thắng 61N 16021644@vnu.edu.vn Phạm Mạnh Linh linhmp@vnu.edu.vn
111 Nguyễn Tiến Dũng 61CB 16020908@vnu.edu.vn Lê Nguyên Khôi khoi.n.le@gmail.com
112 Nguyễn Ngọc Lâm 61N 16022193@vnu.edu.vn Phạm Mạnh Linh linhpm@vnu.edu.vn
113 Ngô Minh Phương 61N 16021629@vnu.edu.vn Phạm Mạnh Linh linhmp@vnu.edu.vn
114 Nguyễn Văn Phúc 61T 16022382@vnu.edu.vn Hà Quang Thụy thuyhq@vnu.edu.vn
115 Vũ Minh Hiếu 61CA-CLC 16022405@vnu.edu.vn Trần Trúc Mai mai.tran@vnu.edu.vn
116 Nguyễn Tân Sơn 61N 16022470@vnu.edu.vn Phạm Mạnh Linh linhmp@vnu.edu.vn
117 Nguyễn Thị Phượng 61CLC-CNTT 16021099@vnu.edu.vn Lê Sỹ Vinh vinhls@vnu.edu.vn
118 Trần Thị Phương Anh 61CB 16020844@vnu.edu.vn Lê Nguyên Khôi khoi.n.le@gmail.com
119 Đàm Tiến Thành 61CC 16021155@vnu.edu.vn Hoàng Minh Hà minhhoangha.vth@gmail.com
120 Nguyễn Xuân Tùng 2CA-CLC 16020297@vnu.edu.vn Nguyễn Đại Thọ nguyendaitho@vnu.edu.vn
121 Nguyen Ngoc Duong CLC-CNTT 16020914@vnu.edu.vn Hồ Đắc Phương phuonghd@vnu.edu.vn
122 Nguyễn Thị Hợp 61T 16021292@vnu.edu.vn Trần Mai Vũ vutranmai@gmail.com
123 Phạm Xuân Thành 2CA-CLC 16022419@vnu.edu.vn Trần Quốc Long tqlong@gmail.com
124 Đào Tiến Mạnh 61CB 16021043@vnu.edu.vn Lê Nguyên Khôi khoi.n.le@gmail.com
125 Nguyễn Tuấn Minh T 16021313@vnu.edu.vn Nguyễn Hà Nam namnh@vnu.edu.vn
126 Võ Lê Minh Tâm 61CA-CLC 16020279@vnu.edu.vn Kiều Thanh Bình binhkt@vnu.edu.vn
127 Nguyễn Nhật Nam 61CD 16021064@vnu.edu.vn Bùi Quang Hưng hungbq@vnu.edu.vn
128 Trương Văn Dương -61CD 16020081@vnu.edu.vn Đặng Đức Hạnh hanhdd@vnu.edu.vn
129 Nguyễn Đăng Bảo Long 61N 16021605@vnu.edu.vn Trần Trúc Mai mai.tran@vnu.edu.vn
130 Nguyễn Duy Võ Anh 61CA-CLC 16022401@vnu.edu.vn Nguyễn Văn Vinh vinhnv@vnu.edu.vn
131 Trần Xuân Thành 61CAC 16020281@vnu.edu.vn Trần Thị Minh Châu chauttm@vnu.edu.vn
132 Chu Thị Thùy Linh 61CC 16021021@vnu.edu.vn Hoàng Thị Điệp diep.thi.hoang@gmail.com
133 Đào Ngọc Lâm 61N 16021597@vnu.edu.vn Trần Trúc Mai mai.tran@vnu.edu.vn
134 Đinh Bá Trung 61N 16021659@vnu.edu.vn Phạm Mạnh Linh linhmp@vnu.edu.vn
135 Vũ Quốc Tuấn 61T 16021355@vnu.edu.vn Trần Mai Vũ vutranmai@gmail.com
136 Đoàn Thị Hoài Thu 61CLC-CNTT 16021167@vnu.edu.vn Phạm Ngọc Hùng hungpn@vnu.edu.vn
137 Phạm Thanh Hùng 61CA-CLC 16020236@vnu.edu.vn Nguyễn Văn Vinh vinhnv@vnu.edu.vn
138 Phạm Đình Hùng 61CA-CLC 16020235@vnu.edu.vn Nguyễn Văn Vinh vinhnv@vnu.edu.vn
139 Trần Quang Bách 61CAC 16021362@vnu.edu.vn Phan Xuân Hiếu hieupx@vnu.edu.vn
140 Ngô Doãn Thông 61N 16022451@vnu.edu.vn Trần Trúc Mai mai.tran@vnu.edu.vn
141 Nguyễn Đức  Thiện 61CLC-CNTT 16021164@vnu.edu.vn Lê Sỹ Vinh vinhls@vnu.edu.vn
142 Nguyễn Hoàng Tuyên 61CD 16021228@vnu.edu.vn Đặng Cao Cường dangcaocuong@gmail.com
143 Vũ Thị Thanh Hà 61T 16022498@vnu.edu.vn Dư Phương Hạnh hanhdp@vnu.edu.vn
144 Phan Văn Phước 59CD 14020602@vnu.edu.vn Lê Khánh Trình trinhlk@vnu.edu.vn
145 Đỗ Ngọc Duy 1CA-CLC 16020216@vnu.edu.vn Trần Quốc Long tqlong@gmail.com
146 Phạm Minh Huyền 61CLC-CNTT 16021004@vnu.edu.vn Lê Sỹ Vinh vinhls@vnu.edu.vn
147 Nguyễn Văn Minh 61CLC-CNTT 16021051@vnu.edu.vn Lê Sỹ Vinh vinhls@vnu.edu.vn
148 Nguyễn Văn Quang Huy 60CC 15021857@vnu.edu.vn Trương Anh Hoàng hoangta@vnu.edu.vn
149 Mai Thị Lý 61T 16021309@vnu.edu.vn Dư Phương Hạnh hanhdp@vnu.edu.vn
150 Nguyễn Việt Thắng CD 16020048@vnu.edu.vn Dương Lê Minh minhdl@vnu.edu.vn
151 Phạm Thị Thùy Tiên 61CC 16021180@vnu.edu.vn Hoàng Xuân Tùng tunghx@vnu.edu.vn
152 Trần Anh Tú 2CA-CLC 16020292@vnu.edu.vn Võ Đình Hiếu hieuvd@vnu.edu.vn
153 Phạm Văn Đại 1CA-CLC 16020209@vnu.edu.vn Trần Quốc Long tqlong@gmail.com
154 Nguyễn Văn Long 61T 16021307@vnu.edu.vn Dư Phương Hạnh hanhdp@vnu.edu.vn
155 Trần Mạnh Tùng CLC-CNTT 16021226@vnu.edu.vn Hồ Đắc Phương phuonghd@vnu.edu.vn
156 Nguyen Quang Thai CLC-CNTT 16021140@vnu.edu.vn Hồ Đắc Phương phuonghd@vnu.edu.vn
157 Vũ Đức Duy 61T 16022364@vnu.edu.vn Dư Phương Hạnh hanhdp@vnu.edu.vn
158 Nguyễn Duy Quang 2CA-CLC 16020272@vnu.edu.vn Võ Đình Hiếu hieuvd@vnu.edu.vn
159 Đồng Xuân Toàn 61CAC 16021427@vnu.edu.vn Trần Thị Minh Châu chauttm@vnu.edu.vn
160 Hà Tuấn Phong 2CA-CLC 16020263@vnu.edu.vn Võ Đình Hiếu hieuvd@vnu.edu.vn
161 Nguyễn Tùng Dương 61CC 16020918@vnu.edu.vn Hoàng Thị Điệp diep.thi.hoang@gmail.com
162 Nguyễn Thanh Tùng 61CA-CLC 16020063@vnu.edu.vn Nguyễn Văn Vinh vinhnv@vnu.edu.vn
163 Nguyễn Phạm Việt nam 1CA-CLC 16020258@vnu.edu.vn Trần Quốc Long tqlong@gmail.com
164 Vũ Duy Mạnh 61CA-CLC 16020047@vnu.edu.vn Hà Minh Hoàng minhhoang.ha@vnu.edu.vn
165 Nguyễn Mạnh Cường 61CA-CLC 16020206@vnu.edu.vn Nguyễn Văn Vinh vinhnv@vnu.edu.vn
166 Bùi Đức Anh 1CA-CLC 16020300@vnu.edu.vn Hà Quang Thụy thuyhq@vnu.edu.vn
167 Trần Minh Đức 1CA-CLC 16020043@vnu.edu.vn Trần Quốc Long tqlong@gmail.com
168 Kiều Quốc Đạt CC 16020030@vnu.edu.vn Nguyễn Thị Nhật Thanh thanhntn@vnu.edu.vn
169 Trần Văn Thiều 60N 15020969@vnu.edu.vn Dương Lê Minh minhdl@vnu.edu.vn
170 Đoàn Trung Hiếu 61T 16022075@vnu.edu.vn Dư Phương Hạnh hanhdp@vnu.edu.vn
171 Nguyễn Văn Oai 61T 16022380@vnu.edu.vn Dư Phương Hạnh hanhdp@vnu.edu.vn
172 Nguyễn Mậu Đức Huy T 16022374@vnu.edu.vn Vũ Bá Duy duyvb@vnu.edu.vn
173 Nguyễn Trung Hiếu T 16022370@vnu.edu.vn Vũ Bá Duy duyvb@vnu.edu.vn
174 Lương Ngọc Tùng 2016CB 16021221@vnu.edu.vn Tạ Việt Cường cuongta@vnu.edu.vn
175 Nguyễn Thị Phượng T 16022383@vnu.edu.vn Vũ Bá Duy duyvb@vnu.edu.vn
176 Nguyễn Viết Quân 61CD 16021105@vnu.edu.vn Lê Phê Đô dolp@vnu.edu.vn
177 Nguyễn Nhật Huy 61CLC-CNTT 16020997@vnu.edu.vn Đặng Thanh Hải danghai@gmail.com
178 Nguyễn Trọng Đạt 61CLC-CNTT 16020877@vnu.edu.vn Lê Sỹ Vinh vinhls@vnu.edu.vn
179 Nguyễn Văn Diên 61N 16022428@vnu.edu.vn Phạm Mạnh Linh linhmp@vnu.edu.vn
180 Phạm Tuấn Dũng 16021566@vnu.edu.vn Nguyễn Đình Việt vietnd@vnu.edu.vn
181 Chu Minh Tiến 61CA-CLC 16020287@vnu.edu.vn Lê Quang Hiếu hieulq@vnu.edu.vn
182 Nguyễn Khắc Vũ Hiệp CLC-CNTT 16020944@vnu.edu.vn Phan Xuân Hiếu hieupx@vnu.edu.vn
183 Phùng Công Minh 61CD 16021052@vnu.edu.vn Lê Phê Đô dolp@vnu.edu.vn
184 Nguyễn Hoàng Thạch 61CB 16021139@vnu.edu.vn Lê Nguyên Khôi khoi.n.le@gmail.com
185 Lê Hoàng K61CA-CLC 16020229@vnu.edu.vn Nguyễn Hoài Sơn sonnh@vnu.edu.vn
186 Trần Thị Quỳnh Giao 61CD 16020930@vnu.edu.vn Lê Phê Đô dolp@vnu.edu.vn
187 Nguyễn Anh Tuấn 61CD 16021213@vnu.edu.vn Lê Phê Đô dolp@vnu.edu.vn
188 Phạm Ngọc Duy 61CD 16020925@vnu.edu.vn Lê Phê Đô dolp@vnu.edu.vn
189 Trần Minh Hiếu 61CD 16020961@vnu.edu.vn Lê Phê Đô dolp@vnu.edu.vn
190 Hoàng Đức Tuấn 61T 16021898@vnu.edu.vn Dư Phương Hạnh hanhdp@vnu.edu.vn
191 Nguyễn Trường Sơn 61T 16021332@vnu.edu.vn Trần Mai Vũ vutranmai@gmail.com
192 Tống Thanh Sơn 61T 16021333@vnu.edu.vn Nguyễn Hà Nam namnh@vnu.edu.vn
193 Nguyễn Đức Thái 61T 16021335@vnu.edu.vn Trần Mai Vũ vutranmai@gmail.com
194 Bùi Thị Hoài Thu 61CAC 16021424@vnu.edu.vn Trần Thị Minh Châu chauttm@vnu.edu.vn
195 Nguyễn Đức Minh 61T 16021311@vnu.edu.vn Lê Hồng Hải hailh@vnu.edu.vn
196 Tống Lý Trinh 61CD 16021197@vnu.edu.vn Lê Phê Đô dolp@vnu.edu.vn
197 Nguyễn Văn Chiến 60N 15021934@vnu.edu.vn Dương Lê Minh minhdl@vnu.edu.vn
198 Lê Trung Kiên 61CD 16021011@vnu.edu.vn Lê Phê Đô dolp@vnu.edu.vn
199 Hoàng Thanh Hải 60T 15021320@vnu.edu.vn Nguyễn Ngọc Hóa Hoa.nguyen@vnu.edu.vn
200 Trần Quang Toàn 61CC 16021189@vnu.edu.vn Hà Minh Hoàng minhhoang.ha@vnu.edu.vn
201 Bùi Minh Quang 61CLC-CNTT 16021107@vnu.edu.vn Đặng Thanh Hải danghai@gmail.com
202 Phí Hoàng Linh 61CA-CLC 16020066@vnu.edu.vn Lê Quang Hiếu hieulq@vnu.edu.vn
203 Hoàng Văn Phú 61CC 16021090@vnu.edu.vn Hoàng Minh Hà minhhoangha.vth@gmail.com
204 Lê Duy Khánh 61CC 16021008@vnu.edu.vn Hà Minh Hoàng minhhoang.ha@vnu.edu.vn
205 Bùi Quang Linh 61CB 16021020@vnu.edu.vn Phan Xuân Hiếu hieupx@vnu.edu.vn
206 Đỗ Quang Hải 61CAC 16021377@vnu.edu.vn Hoàng Thị Ngọc Trang tranghtn@vnu.edu.vn
207 Trần Trường Giang 1CA-CLC 16020220@vnu.edu.vn Hà Quang Thụy thuyhq@vnu.edu.vn
208 Lê Linh 61CLC-CNTT 16021023@vnu.edu.vn Trần Quốc Long tqlong@gmail.com
209 Lê Trung Nam Nhật 61CA-CLC 16021620@vnu.edu.vn Lê Quang Hiếu hieulq@vnu.edu.vn
210 Hà Thế Lực 61CD 16021041@vnu.edu.vn Bùi Quang Hưng hungbq@vnu.edu.vn
211 Vũ Trường Quang 61T 16022384@vnu.edu.vn Lê Hồng Hải hailh@vnu.edu.vn
212 Đinh Quang Sơn 61CB 16021125@vnu.edu.vn Phan Xuân Hiếu hieupx@vnu.edu.vn
213 Đinh Văn Giang CLC-CNTT 16020926@vnu.edu.vn Hoàng Xuân Tùng tunghx@vnu.edu.vn
214 Nguyễn Văn Phúc 61CC 16021091@vnu.edu.vn Hoàng Xuân Tùng tunghx@vnu.edu.vn
215 Trần Thế Nam 2CA-CLC 16022413@vnu.edu.vn Võ Đình Hiếu hieuvd@vnu.edu.vn
216 Nguyễn Đức Thắng 61CC 16021146@vnu.edu.vn Hoàng Xuân Tùng tunghx@vnu.edu.vn
217 Nguyễn Trí Phương CB 15021360@vnu.edu.vn Hoàng Thị Ngọc Trang tranghtn@vnu.edu.vn
218 Nguyễn Trí Công 61CLC-CNTT 16021363@vnu.edu.vn Đặng Thanh Hải danghai@gmail.com
219 Trần Văn Trung 61T 16022389@vnu.edu.vn Nguyễn Ngọc Hóa Hoa.nguyen@vnu.edu.vn
220 Lê Thái Sơn 61CC 16021127@vnu.edu.vn Hoàng Thị Điệp diep.thi.hoang@gmail.com
221 Lê Thuận Đức 61T 16021270@vnu.edu.vn Nguyễn Ngọc Hóa Hoa.nguyen@vnu.edu.vn
222 Trần Minh Trí 61CAC 16022148@vnu.edu.vn Hoàng Thị Ngọc Trang tranghtn@vnu.edu.vn
223 Đỗ Huy Linh 61CAC 16021399@vnu.edu.vn Hoàng Thị Ngọc Trang tranghtn@vnu.edu.vn
224 Phương anh tuấn 61CC 16021215@vnu.edu.vn Hoàng Thị Điệp diep.thi.hoang@gmail.com
225 Cao Đức Huân 61CAC 16021388@vnu.edu.vn Hoàng Thị Ngọc Trang tranghtn@vnu.edu.vn
226 Lê Thị Thúy 61CB 16021175@vnu.edu.vn Phan Xuân Hiếu hieupx@vnu.edu.vn
227 Lê Công Thái 61CAC 16022146@vnu.edu.vn Hoàng Thị Ngọc Trang tranghtn@vnu.edu.vn
228 Nguyễn Trung Hiếu 61CD 16020958@vnu.edu.vn Lê Phê Đô dolp@vnu.edu.vn
229 Lê Trọng Linh 61CC 16021026@vnu.edu.vn Hoàng Thị Điệp diep.thi.hoang@gmail.com
230 Phạm Văn Tiến 3CC 16021186@vnu.edu.vn Trần Trúc Mai mai.tran@vnu.edu.vn
231 Phạm Huy Hoàng 61CAC 16021387@vnu.edu.vn Tạ Việt Cường cuongta@vnu.edu.vn
232 Nguyễn Minh Vũ 16021360@vnu.edu.vn Nguyễn Đình Việt vietnd@vnu.edu.vn
233 Lê Thanh Tuấn 61T 16021353@vnu.edu.vn Lê Hồng Hải hailh@vnu.edu.vn
234 Nguyễn Huy Tuyển CAC 16020059@vnu.edu.vn Lê Nguyên Khôi khoi.n.le@gmail.com
235 Hoàng Văn Thắng 61CAC 16021417@vnu.edu.vn Tạ Việt Cường cuongta@vnu.edu.vn
236 Nguyễn Như Ý 61CC 16021242@vnu.edu.vn Hà Minh Hoàng minhhoang.ha@vnu.edu.vn
237 Nguyễn Tuấn Anh 61T 16021252@vnu.edu.vn Trương Anh Hoàng hoangta@vnu.edu.vn
238 Phạm Thị Linh 61CA-CLC 16020247@vnu.edu.vn Lê Quang Hiếu hieulq@vnu.edu.vn
239 Đinh Khánh Linh 61CAC 16021398@vnu.edu.vn Tạ Việt Cường cuongta@vnu.edu.vn
240 Lương Quang Mạnh 61CLC-CNTT 16021044@vnu.edu.vn Hoàng Xuân Tùng tunghx@vnu.edu.vn
241 Đỗ Việt Hưng 60T 15022062@vnu.edu.vn Nguyễn Ngọc Hóa Hoa.nguyen@vnu.edu.vn
242 Đỗ Quốc Trọng 61N 16022497@vnu.edu.vn Phạm Mạnh Linh linhpm@vnu.edu.vn
243 Phạm Minh Cường 61T 16022054@vnu.edu.vn Nguyễn Ngọc Hóa Hoa.nguyen@vnu.edu.vn
244 Trần Văn Hải 61T 16022072@vnu.edu.vn Lê Hồng Hải hailh@vnu.edu.vn
245 Nguyễn Văn Dương 61CLC-CNTT 16020919@vnu.edu.vn Phạm Ngọc Hùng hungpn@vnu.edu.vn
246 Đặng Thanh Tuấn 16022448@vnu.edu.vn Nguyễn Đình Việt vietnd@vnu.edu.vn
247 Quang Tung Luu 61CLC-CNTT 16020036@vnu.edu.vn Đặng Thanh Hải danghai@gmail.com
248 Ngô Minh Hoàng 61CA-CLC 16020064@vnu.edu.vn Nguyễn Hoài Sơn sonnh@vnu.edu.vn
249 Trần Văn Tuấn 61T 16022385@vnu.edu.vn Lê Hồng Hải hailh@vnu.edu.vn
250 Nguyễn Văn Tuyền 61T 16021358@vnu.edu.vn Nguyễn Hà Nam namnh@vnu.edu.vn
251 Đặng Quang Tường 61T 16021357@vnu.edu.vn Lê Hồng Hải hailh@vnu.edu.vn
252 Nguyễn Hữu Thắng 61CC 16021147@vnu.edu.vn Đỗ Đức Đông dongdoduc@gmail.com
253 Phạm Duy Linh 61CC 16021030@vnu.edu.vn Đỗ Đức Đông dongdoduc@gmail.com
254 Đặng Thị Tuyết 61CB 16021229@vnu.edu.vn Phan Xuân Hiếu hieupx@vnu.edu.vn
255 Nguyễn Đức Nhiên CD 16021082@vnu.edu.vn Phạm Hải Đăng dangph@vnu.edu.vn
256 Đỗ Thành Huy 61T 16021798@vnu.edu.vn Nguyễn Hà Nam namnh@vnu.edu.vn
257 Nguyễn Thanh Minh 61T 16021312@vnu.edu.vn Nguyễn Hải Châu chaunh@vnu.edu.vn
258 Nguyễn Tiến Việt 61CB 16021235@vnu.edu.vn Phan Xuân Hiếu hieupx@vnu.edu.vn
259 Vũ Xuân Quân 16CAC 16021412@vnu.edu.vn Kiều Thanh Bình binhkt@vnu.edu.vn
260 Hoàng Trọng Mạnh 60CC 15021274@vnu.edu.vn Trương Anh Hoàng hoangta@vnu.edu.vn
261 Hoàng Việt Hưng 61CD 16020985@vnu.edu.vn Phạm Hải Đăng dangph@vnu.edu.vn
262 Nguyễn Tiến Đạt 60CB 15021373@vnu.edu.vn Dương Lê Minh minhdl@vnu.edu.vn
263 Dương Thanh Hoà 61T 16021288@vnu.edu.vn Nguyễn Hải Châu chaunh@vnu.edu.vn
264 Nguyễn Thị Hoài N 16022433@vnu.edu.vn Lê Đình Thanh thanhld@vnu.edu.vn
265 Nguyễn Anh Tuấn 61CAC 16021430@vnu.edu.vn Tạ Việt Cường cuongta@vnu.edu.vn
266 Trần Mạnh Tuấn 61CD 16021217@vnu.edu.vn Phạm Hải Đăng dangph@vnu.edu.vn
267 Nguyễn Phương Linh CC 16021029@vnu.edu.vn Nguyễn Thị Nhật Thanh thanhntn@vnu.edu.vn
268 Phạm Khắc Ân 61CLC-CNTT 16020829@vnu.edu.vn Phạm Ngọc Hùng hungpn@vnu.edu.vn
269 Đỗ Tuấn Anh 61CLC-CNTT 16020831@vnu.edu.vn Đặng Thanh Hải danghai@gmail.com
270 Đồng Việt Hoàng 1CA-CLC 16020228@vnu.edu.vn Phan Xuân Hiếu hieupx@vnu.edu.vn
271 Trần Quang Linh 61CD 16021031@vnu.edu.vn Phạm Hải Đăng dangph@vnu.edu.vn
272 Vũ Đình Hướng 61CD 16020991@vnu.edu.vn Phạm Hải Đăng dangph@vnu.edu.vn
273 Đỗ Xuân Anh 61CA-CLC 16020192@vnu.edu.vn Nguyễn Hoài Sơn sonnh@vnu.edu.vn
274 Lê Đức Toàn 61N 16021655@vnu.edu.vn Nguyễn Đình Việt vietnd@vnu.edu.vn
275 Phạm Ngọc Tài CA-CLC 16021415@vnu.edu.vn Vũ Thị Hồng Nhạn vthnhan@gmail.com
276 Hà Công Trung 61CD 16021199@vnu.edu.vn Đặng Đức Hạnh hanhdd@vnu.edu.vn
277 Đỗ Thanh Tâm 61T 16022120@vnu.edu.vn Nguyễn Hà Nam namnh@vnu.edu.vn
278 Đoàn Thị Thoa 61T 16022131@vnu.edu.vn Nguyễn Hải Châu chaunh@vnu.edu.vn
279 Trần Lan Anh CLC-CNTT 16020842@vnu.edu.vn Tô Văn Khánh khanhtv@vnu.edu.vn
280 Lê Công Anh 1CA-CLC 16021248@vnu.edu.vn Hà Quang Thụy thuyhq@vnu.edu.vn
281 Nguyễn Ngọc Phúc 61CAC 16021408@vnu.edu.vn Lê Nguyên Khôi khoi.n.le@gmail.com
282 Nguyễn Bá Khiêm 61T 16021303@vnu.edu.vn Nguyễn Hải Châu chaunh@vnu.edu.vn
283 Nguyễn Đức Mạnh 61T 16022378@vnu.edu.vn Nguyễn Hà Nam namnh@vnu.edu.vn
284 Dương Minh Đức CA 17020691@vnu.edu.vn Lê Hoàng Quỳnh lhquynh@gmail.com
285 Mai Hoàng Nam 61CLC-CNTT 16021061@vnu.edu.vn Đặng Thanh Hải danghai@gmail.com
286 Nguyễn Tài Đô 61CLC-CNTT 16020886@vnu.edu.vn Đặng Thanh Hải danghai@gmail.com
287 Vũ Huy Hoàng 61CC 16020978@vnu.edu.vn Đỗ Đức Đông dongdoduc@gmail.com
288 Nguyễn Duy Linh 61CLC-CNTT 16021027@vnu.edu.vn Nguyễn Đại Thọ nguyendaitho@vnu.edu.vn
289 Lê Thành Công 61T 16021259@vnu.edu.vn Nguyễn Hải Châu chaunh@vnu.edu.vn
290 Nguyễn Thị Thanh Tân CB 16021138@vnu.edu.vn Hà Minh Hoàng minhhoang.ha@vnu.edu.vn
291 Nguyễn Đình Hùng 62CC 17020786@vnu.edu.vn Trần Mai Vũ vutranmai@gmail.com
292 Nguyen Tuan Linh CAC 16021400@vnu.edu.vn Lê Nguyên Khôi khoi.n.le@gmail.com
293 Phan Tuấn Thành 2CA-CLC 16020280@vnu.edu.vn Võ Đình Hiếu hieuvd@vnu.edu.vn
294 Đặng Văn Phúc 61T 16022381@vnu.edu.vn Nguyễn Hà Nam namnh@vnu.edu.vn
295 Nghiêm Anh Tú CB 16021205@vnu.edu.vn Hà Minh Hoàng minhhoang.ha@vnu.edu.vn
296 Thái Quốc Tuấn 2CA-CLC 16022418@vnu.edu.vn Võ Đình Hiếu hieuvd@vnu.edu.vn
297 Lê Duy Hưng 61N 16021591@vnu.edu.vn Nguyễn Đình Việt vietnd@vnu.edu.vn
298 Trần Thị Minh Nguyệt T 16022108@vnu.edu.vn Vũ Bá Duy duyvb@vnu.edu.vn
299 Lê Quang Hưng 61CLC-CNTT 16020052@vnu.edu.vn Nguyễn Đại Thọ nguyendaitho@vnu.edu.vn
300 Bùi Thị Hiền 61T 16022368@vnu.edu.vn Nguyễn Hải Châu chaunh@vnu.edu.vn
301 Vũ Ngọc Chi 61CLC-CNTT 16020853@vnu.edu.vn Nguyễn Đại Thọ nguyendaitho@vnu.edu.vn
302 Bùi Tiến Dũng 61T 16021272@vnu.edu.vn Nguyễn Hải Châu chaunh@vnu.edu.vn
303 Trần Văn Nghĩa 60CC 15021414@vnu.edu.vn Trương Anh Hoàng hoangta@vnu.edu.vn
304 Đỗ Minh Hiếu N 16021577@vnu.edu.vn Lê Đình Thanh thanhld@vnu.edu.vn
305 Nguyễn Quang Huy CC 16021000@vnu.edu.vn Nguyễn Thị Nhật Thanh thanhntn@vnu.edu.vn
306 Ngô Kiên Tuấn 61CLC-CNTT 16021211@vnu.edu.vn Võ Đình Hiếu hieuvd@vnu.edu.vn
307 Trần Thế Tuấn 61CD 16021219@vnu.edu.vn Phạm Hải Đăng dangph@vnu.edu.vn
308 Nguyễn Đình Hiếu 61T 16022369@vnu.edu.vn Nguyễn Hải Châu chaunh@vnu.edu.vn
309 Phan Đăng Trung Hiếu 61CA-CLC 16020227@vnu.edu.vn Lê Quang Hiếu hieulq@vnu.edu.vn
310 Đậu Trọng Dũng 61CB 16020897@vnu.edu.vn Phan Xuân Hiếu hieupx@vnu.edu.vn
311 Nguyễn Kim Đại 61T 16022365@vnu.edu.vn Lê Hồng Hải hailh@vnu.edu.vn
312 Nguyễn Duy Trường 61CB 16021201@vnu.edu.vn Lê Hoàng Quỳnh lhquynh@gmail.com
313 Phan Minh Đức 61T 16022069@vnu.edu.vn Nguyễn Hải Châu chaunh@vnu.edu.vn
314 Nguyễn Đức Công 61T 16021260@vnu.edu.vn Nguyễn Thị Hậu nguyenhau@vnu.edu.vn
315 Nguyễn Mạnh Dũng 2016CD 16020904@vnu.edu.vn Đặng Cao Cường dangcaocuong@gmail.com
316 Phạm Thuận Thành 61CAC 16021420@vnu.edu.vn Lê Nguyên Khôi khoi.n.le@gmail.com
317 Nguyễn Văn Tùng 61CC 16021225@vnu.edu.vn Trần Trúc Mai mai.tran@vnu.edu.vn
318 Nguyễn Văn Hoàng 61CA-CLC 16020231@vnu.edu.vn Nguyễn Hoài Sơn sonnh@vnu.edu.vn
319 Tiêu Công Hoà 2016T 16021289@vnu.edu.vn Nguyễn Ngọc Hóa Hoa.nguyen@vnu.edu.vn
320 Hồ Hải Hương 61N 16022435@vnu.edu.vn Nguyễn Đình Việt vietnd@vnu.edu.vn
321 Nguyễn Ngọc Lâm 2CA-CLC 16022408@vnu.edu.vn Nguyễn Hoài Sơn sonnh@vnu.edu.vn
322 Lê Viết Hải 61CB 16020936@vnu.edu.vn Lê Hoàng Quỳnh lhquynh@gmail.com
323 Nguyễn Bình Dương 61CB 16020913@vnu.edu.vn Lê Hoàng Quỳnh lhquynh@gmail.com
324 Hoàng Đình Nam 61N 16021878@vnu.edu.vn Lê Đình Thanh thanhld@vnu.edu.vn
325 Nguyễn Tiến Xuân 61CB 16020028@vnu.edu.vn Lê Hoàng Quỳnh lhquynh@gmail.com
326 Nguyễn Thanh Bình 61CLC-CNTT 16020850@vnu.edu.vn Đặng Thanh Hải danghai@gmail.com
327 Phùng Quang Huy CD 16020016@vnu.edu.vn Bùi Quang Hưng hungbq@vnu.edu.vn
328 Hoàng Xuân Cường 61T 16022359@vnu.edu.vn Nguyễn Thị Hậu nguyenhau@vnu.edu.vn
329 Bùi Nhật Duy 61CB 16020922@vnu.edu.vn Lê Hoàng Quỳnh lhquynh@gmail.com
330 Bùi Thanh Tùng 61CB 16021220@vnu.edu.vn Bùi Quang Hưng hungbq@vnu.edu.vn
331 Nguyễn Ngọc Tiến 61T 16021345@vnu.edu.vn Trần Trúc Mai mai.tran@vnu.edu.vn
332 Phạm Văn Duy 61T 16022363@vnu.edu.vn Bùi Quang Hưng hungbq@vnu.edu.vn
333 Nguyễn Thái San 2016CB 16021121@vnu.edu.vn Bùi Quang Hưng hungbq@vnu.edu.vn
334 Phạm Văn Trọng 61CLC-CNTT 16021198@vnu.edu.vn Võ Đình Hiếu hieuvd@vnu.edu.vn
335 Phạm Danh Quyền CD 16021119@vnu.edu.vn Bùi Quang Hưng hungbq@vnu.edu.vn
336 Nguyễn Châu Linh 15021326@vnu.edu.vn Kiều Thanh Bình binhkt@vnu.edu.vn
337 Nguyễn Đức Hoàng 61CB 16020973@vnu.edu.vn Lê Hoàng Quỳnh lhquynh@gmail.com
338 Hoàng Giang 61CA 16020218@vnu.edu.vn Trần Quốc Long tqlong@gmail.com
339 Nguyễn Thế Chí Dũng 61CLC-CNTT 16020906@vnu.edu.vn Nguyễn Đại Thọ nguyendaitho@vnu.edu.vn
340 Bui Hung 60CB 15021285@vnu.edu.vn Dương Lê Minh minhdl@vnu.edu.vn
341 Phạm Xuân Quỳnh 61N 16021637@vnu.edu.vn Lê Đình Thanh thanhld@vnu.edu.vn
342 Nguyễn Thành Đại CB 16020869@vnu.edu.vn Hà Minh Hoàng minhhoang.ha@vnu.edu.vn
343 Nguyễn Thanh Mai 6CAC 17021185@vnu.edu.vn Lê Hoàng Quỳnh lhquynh@gmail.com
344 Bùi Ngọc Đăng 61T 16021262@vnu.edu.vn Nguyễn Thị Hậu nguyenhau@vnu.edu.vn
345 Nguyễn Trường Thi 2CA-CLC 16022420@vnu.edu.vn Nguyễn Hoài Sơn sonnh@vnu.edu.vn
346 Nguyễn Chu Chiến 60CLC-CNTT 15021469@vnu.edu.vn Dương Lê Minh minhdl@vnu.edu.vn
347 Chu Văn Hưng 63CLC-CNTT 18020020@vnu.edu.vn Trần Mai Vũ vutranmai@gmail.com
348 Nguyễn Hữu Nghĩa 61CLC-CNTT 16021072@vnu.edu.vn Nguyễn Đại Thọ nguyendaitho@vnu.edu.vn
349 Cao Quyết Thắng 2016CC 16021143@vnu.edu.vn Hà Minh Hoàng minhhoang.ha@vnu.edu.vn
350 Nguyễn Thị Quỳnh 61CD 16021120@vnu.edu.vn Trần Trúc Mai mai.tran@vnu.edu.vn
351 Nguyễn Đức Thảo 2CA-CLC 16020283@vnu.edu.vn Nguyễn Hoài Sơn sonnh@vnu.edu.vn
352 Phạm Doãn Mỹ 15CC 15022837@vnu.edu.vn Ngô Thị Duyên duyennt@vnu.edu.vn
353 Nguyễn Huy Hùng 61N 16022436@vnu.edu.vn Lê Đình Thanh thanhld@vnu.edu.vn
354 Tạ Danh Huy 60CB 15020958@vnu.edu.vn Dương Lê Minh minhdl@vnu.edu.vn
355 Trần Hữu Tuân CLC-CNTT 16021661@vnu.edu.vn Võ Đình Hiếu hieuvd@vnu.edu.vn
356 Hoàng Anh Tuấn 61CLC-CNTT 16021210@vnu.edu.vn Nguyễn Đại Thọ nguyendaitho@vnu.edu.vn
357 Nguyễn Khánh Duy 61T 16021276@vnu.edu.vn Nguyễn Thị Hậu nguyenhau@vnu.edu.vn
358 Vũ Thị Thanh Lâm 61CA-CLC 16020062@vnu.edu.vn Hà Minh Hoàng minhhoang.ha@vnu.edu.vn
359 Phạm Việt Hoàng 61CLC-CNTT 16020975@vnu.edu.vn Phạm Ngọc Hùng hungpn@vnu.edu.vn
360 Nguyễn Hữu Thị Hiếu 61CLC-CNTT 16020956@vnu.edu.vn Phạm Ngọc Hùng hungpn@vnu.edu.vn
361 Hiếu Dương Minh 1CA-CLC 16020226@vnu.edu.vn Hà Quang Thụy thuyhq@vnu.edu.vn
362 Nguyễn Tiến Đạt 61T 16022366@vnu.edu.vn Nguyễn Thị Hậu nguyenhau@vnu.edu.vn
363 Nguyễn Duy Quang 2CA-CLC 16020271@vnu.edu.vn Nguyễn Hoài Sơn sonnh@vnu.edu.vn
364 Nguyễn Tuấn Bình 1CA-CLC 16020203@vnu.edu.vn Hà Quang Thụy thuyhq@vnu.edu.vn
365 Đại Văn Dương 61T 16021856@vnu.edu.vn Nguyễn Thị Hậu nguyenhau@vnu.edu.vn
366 Lê Văn Duy 61T 16021274@vnu.edu.vn Nguyễn Thị Hậu nguyenhau@vnu.edu.vn
367 Nguyễn Trọng Khải 2CA-CLC 16022406@vnu.edu.vn Đặng Đức Hạnh hanhdd@vnu.edu.vn
368 Dương Quang Khải 61CA-CLC 16020242@vnu.edu.vn Nguyễn Hoài Sơn sonnh@vnu.edu.vn
369 Nguyễn Thị Huyền 61CD 16021003@vnu.edu.vn Phạm Hải Đăng dangph@vnu.edu.vn
370 Lê Viết Huy 1CA-CLC 16020240@vnu.edu.vn Hà Quang Thụy thuyhq@vnu.edu.vn
371 Hoàng Phương Quy 61CC 16021115@vnu.edu.vn Đỗ Đức Đông dongdoduc@gmail.com
372 Nguyễn Thị Hường 61T 16021297@vnu.edu.vn Nguyễn Thị Hậu nguyenhau@vnu.edu.vn
373 Duong Vu Tung 61CLC-CNTT 16020921@vnu.edu.vn Nguyễn Đại Thọ nguyendaitho@vnu.edu.vn
374 Nguyễn Đức Mạnh 2CA-CLC 16022410@vnu.edu.vn Đặng Đức Hạnh hanhdd@vnu.edu.vn
375 Lê Hồng Phúc 60CLC-CNTT 15021472@vnu.edu.vn Dương Lê Minh minhdl@vnu.edu.vn
376 Đỗ Tuấn Anh 61CA-CLC 16020191@vnu.edu.vn Lê Quang Hiếu hieulq@vnu.edu.vn
377 Hoàng Vĩnh Thịnh 61CC 16020078@vnu.edu.vn Đỗ Đức Đông dongdoduc@gmail.com
378 Lê Thị Thanh Hoa 61CLC-CNTT 16020966@vnu.edu.vn Hồ Đắc Phương phuonghd@vnu.edu.vn
379 Lê Văn Huy 16020996@vnu.edu.vn Kiều Thanh Bình binhkt@vnu.edu.vn
380 Nguyễn Đức Anh 1CA-CLC 16020196@vnu.edu.vn Hà Quang Thụy thuyhq@vnu.edu.vn
381 Phan Thế Minh 61T 16021314@vnu.edu.vn Nguyễn Thị Hậu nguyenhau@vnu.edu.vn
382 Nguyễn Tất Tuấn 16020815@vnu.edu.vn Tạ Việt Cường cuongta@vnu.edu.vn
383 Nguyễn Tiến Tuấn Anh 1CA-CLC 16020199@vnu.edu.vn Hà Quang Thụy thuyhq@vnu.edu.vn
384 Trương Hoàng Giang 61CLC-CNTT 16020928@vnu.edu.vn Hồ Đắc Phương phuonghd@vnu.edu.vn
385 Đỗ Hải Bình 61T 16022358@vnu.edu.vn Nguyễn Ngọc Hóa Hoa.nguyen@vnu.edu.vn
386 Bùi Phương Nam 61N 16021614@vnu.edu.vn Lê Đình Thanh thanhld@vnu.edu.vn
387 Đỗ Đình Hiếu 1CA-CLC 16020225@vnu.edu.vn Trần Mai Vũ vutranmai@gmail.com
388 Hoàng Minh Hiếu 61CC 16020950@vnu.edu.vn Đỗ Đức Đông dongdoduc@gmail.com
389 Ngô Đức Nghĩa CLC-CNTT 16021071@vnu.edu.vn Hoàng Xuân Tùng tunghx@vnu.edu.vn
390 Hà Quang Huy 61T 16022375@vnu.edu.vn Nguyễn Hà Nam namnh@vnu.edu.vn
391 Nguyễn Đắc Huy 61CLC-CNTT 16021391@vnu.edu.vn Dương Lê Minh minhdl@vnu.edu.vn
392 Trần Anh Tuấn 61CC 16021216@vnu.edu.vn Nguyễn Thị Nhật Thanh thanhntn@vnu.edu.vn
393 Nguyễn Mạnh Nguyên 61CLC-CNTT 16021078@vnu.edu.vn Hồ Đắc Phương phuonghd@vnu.edu.vn
394 Hoàng Thái Hà 61N 16021572@vnu.edu.vn Lê Đình Thanh thanhld@vnu.edu.vn
395 Phan Văn Tài 61N 16022445@vnu.edu.vn Lê Đình Thanh thanhld@vnu.edu.vn
396 Nguyễn Văn Lâm 61T 16022492@vnu.edu.vn Vũ Bá Duy duyvb@vnu.edu.vn
397 Cao Thị Phương Thảo 61CD 16021159@vnu.edu.vn Phạm Hải Đăng dangph@vnu.edu.vn
398 Lê Lương Tuấn Anh 61T 16022477@vnu.edu.vn Vũ Bá Duy duyvb@vnu.edu.vn
399 Nguyễn Thu Hiền T 16021280@vnu.edu.vn Nguyễn Hà Nam namnh@vnu.edu.vn
400 Nguyễn Minh Tuấn 61T 16021354@vnu.edu.vn Vũ Bá Duy duyvb@vnu.edu.vn
401 Trần Quang Tuấn 61CLC-CNTT 16021218@vnu.edu.vn Hồ Đắc Phương phuonghd@vnu.edu.vn
402 Nguyễn Mạnh Tiến 61CC 16021183@vnu.edu.vn Nguyễn Thị Nhật Thanh thanhntn@vnu.edu.vn
403 Nguyễn Tuấn Quang 2CA-CLC 16020273@vnu.edu.vn Đặng Đức Hạnh hanhdd@vnu.edu.vn
404 Lê Xuân Huy 0CC 14020206@vnu.edu.vn Đặng Đức Hạnh hanhdd@vnu.edu.vn
405 Trần Vũ Đức 1CA-CLC 16020213@vnu.edu.vn Trần Trọng Hiếu hieutt@vnu.edu.vn
406 Phí Văn Minh 2CA-CLC 16022411@vnu.edu.vn Đặng Đức Hạnh hanhdd@vnu.edu.vn
407 Nguyễn Huy Chương 2CA-CLC 16022402@vnu.edu.vn Nguyễn Thị Hậu nguyenhau@vnu.edu.vn
408 Nguyễn Trường Giang 61CA-CLC 16020219@vnu.edu.vn Lê Quang Hiếu hieulq@vnu.edu.vn
409 Mẫn Minh Thảo 61CA-CLC 16020282@vnu.edu.vn Lê Quang Hiếu hieulq@vnu.edu.vn
410 Lê Trung Thông CA-CLC 16020286@vnu.edu.vn Kiều Thanh Bình binhkt@vnu.edu.vn
411 Đào Tuấn Linh 1CA-CLC 16020246@vnu.edu.vn Trần Trọng Hiếu hieutt@vnu.edu.vn
412 Vũ Phúc Hưng 61CA-CLC 16020237@vnu.edu.vn Vũ Thị Hồng Nhạn vthnhan@gmail.com
413 Vũ Tiến Thắng CLC-CNTT 16021150@vnu.edu.vn Hoàng Xuân Tùng tunghx@vnu.edu.vn
414 Thái Huy Nhật Quang 61CLC-CNTT 16021113@vnu.edu.vn Hồ Đắc Phương phuonghd@vnu.edu.vn
415 nguyễn xuân hoàng hoangnx_58@vnu.edu.vn Tạ Việt Cường cuongta@vnu.edu.vn
416 Nguyễn Tuấn Thành 59N 14020417@vnu.edu.vn Lê Khánh Trình trinhlk@vnu.edu.vn
417 Phạm Văn Định 59CAC 14020108@vnu.edu.vn Vũ Thị Hồng Nhạn vthnhan@gmail.com
418 dương trung á 14020231@vnu.edu.vn Đặng Đức Hạnh hanhdd@vnu.edu.vn
419 Đặng Quang Trung 58N trungdq_580@vnu.edu.vn Vũ Thị Hồng Nhạn vthnhan@gmail.com
420 Nguyễn Duy Manh 59CC 14020292@vnu.edu.vn Lê Khánh Trình trinhlk@vnu.edu.vn
421 Nguyễn Sơn Tùng 16022312@vnu.edu.vn Đặng Đức Hạnh hanhdd@vnu.edu.vn
422 Lê Tuấn Sơn 14000693 BK letuanson_t59@hus.edu.vn Dương Lê Minh minhdl@vnu.edu.vn
423 Nguyễn Quốc Cường BK nguyenquoccuong_t59@hus.edu.vn Dương Lê Minh minhdl@vnu.edu.vn