DANH SÁCH SINH VIÊN BẢO VỆ KLTN/ĐATN TẠI TỪNG HĐ VÀ CÁN BỘ PHẢN BIỆN

Hiện nay, Nhà trường đã có quyết thành lập các hội đồng chấm KLTN/ĐATN và danh sách cán bộ phản biện KLTN/ĐATN của sinh viên bảo vệ đợt 1 năm 2019.

Chi tiết các em theo dõi tại đây:

Kế hoạch bảo vệ KLTN/ĐATN đề nghị các em thoi dõi tại đây: 78.dt