Điều chỉnh lịch bảo vệ KLTN/ĐATN tháng 7/2020

Ngày 9/07/2020
Sáng :bắt đầu từ 8h30
Chiều: bắt đầu từ 13h30
Ngày 10/07/2020
Sáng :bắt đầu từ 8h30
Chiều: bắt đầu từ 13h30
Địa điểm Sáng Chiều Địa điểm Sáng Chiều
303-E3 C-CLC7 CNTT5 303-E3 C-CLC6/CNTT14 C-CLC5
309-E3 C-CLC2/CNTT8 C-CLC8 309-E3 CNTT10 C-CLC3
311-E3 CNTT4 CNTT4 320-E3 CNTT11 C-CLC4
315-E3 CNTT7 CNTT7 703 -E3 (Toshiba) CNTT12 CNTT9
320-E3 CNTT3 CNTT3
312-E3 CNTT1
408-E3 CNTT13 CNTT13
212-E3 CA-CLC4 CA-CLC4
102-E3 CA-CLC1 CA-CLC3
107-G2 CA-CLC2 CA-CLC5
101-G2 C-CLC1/CNTT2
703 -E3 (Toshiba) CNTT6
3-G3 CA-CLC6