Hội nghị đối thoại với Sinh viên cấp Khoa

Khoa CNTT tổ chức Hội nghị đối thoại với Sinh viên cấp Khoa để giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của sinh viên trong phạm vi và quyền hạn của Khoa.

Thời gian: 18h00 Thứ 5, ngày 27 tháng 4 năm 2017

Địa điểm: Phòng 3 – Nhà G3

Thành phần:

  • Ban chủ nhiệm Khoa
  • Các chủ nhiệm Bộ môn
  • Các Cố vấn học tập
  • Bí thư Liên chi Đoàn
  • Các chuyên viên Khoa
  • Đại biểu sinh viên