Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học cấp Khoa năm học 2016 – 2017

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP KHOA

NĂM HỌC 2016 – 2017

hiu nghiThời gian: Thứ Tư, ngày 05 tháng 4 năm 2017

08h00 – 08h30: Lễ Khai mạc

Địa điểm: Phòng 212, Nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

08h30 – 11h30: Báo cáo Khoa học của Sinh viên tại các tiểu ban

Tiểu ban Khoa học Máy tính 1: P212 – E3

Tiểu ban Khoa học Máy tính 2: P320 – E3

Tiểu ban Khoa học Máy tính 3: P303 – E3

Tiểu ban Công nghệ Thông tin 1: P320 – E3

Tiểu ban Công nghệ Thông tin 2: P303 – E3

16h30: Tổng kết hội nghị tại các tiểu ban