Gia hạn thời gian đăng ký thực tập và điều chỉnh thực tập

Khoa CNTT thông báo giao hạn thời gian đăng ký thực tập như sau:

  1. Khoa gia hạn cho sinh viên đăng ký thực tập trên trang http://112.137.129.69:8000 đến hết ngày 10/06/2019

  2. Đối với sinh viên đăng ký thực tập tại Trường: Chỉ được chấp nhận khi sinh viên đang làm dự án với Thầy/Cô tại Trường và được Thầy/Cô chấp nhận gửi danh sách về Khoa. Đề nghị sinh viên thực tập với thầy/cô tại trường báo Thầy/cô gửi email xác nhận về Khoa theo email baoptm@vnu.edu.vn or minhdl@vnu.edu.vn chậm nhất 08/06/2019

  3. Đối với sinh viên đã đăng ký thực tập tại các công ty ngoài danh sách các công ty Khoa cung cấp và đã bị từ chối, đề nghị sinh viên lên Hệ thống phần mềm trên đăng ký lại chậm nhất 10/06/2019.

  4. Sau thời hạn đăng ký trên sinh viên nào không đăng ký Khoa sẽ không chấp nhận với đăng ký bổ sung với bất kỳ lý do nào.