Gia hạn thời hạn đăng ký đề tài, cán bộ hướng dẫn KLTN đối với sinh viên K61

Khoa CNTT gia hạn thời gian đăng ký đề tài, cán bộ hướng dẫn KLTN đối với sinh viên K61 đến hết 11h, thứ 6, ngày 08/11/2019.

Vì vậy đề nghị tất cả sinh viên chưa đăng ký khẩn trương liên hệ với cán bộ hướng dẫn để đăng ký tại địa chỉ https://fit.uet.vnu.edu.vn/thesismgr

Chú ý: Nếu sinh viên không tìm được Thầy/Cô hướng dẫn phù hợp với mình đề nghị gửi email baoptm@vnu.edu.vn cùng hướng nghiên cứu mà sinh viên mong muốn.