Ban chủ nhiệm Khoa

PGS. TS. Lê Sỹ Vinh
(Chủ nhiệm Khoa)

TS. Phan Xuân Hiếu
(Phó Chủ nhiệm Khoa)

6dc6c4e11a6f5f903df352975ac70186-bpfull

TS. Dương Lê Minh
(Phó Chủ nhiệm Khoa)

thuantn

PGS. TS. Trương Ninh Thuận
(Phó Chủ nhiệm Khoa)