Nguyễn Bảo Ngọc

Họ và tên

Nguyễn Bảo Ngọc

Học hàm, học vị

ThS.

Đơn vị

Bộ môn Công nghệ Phần mềm

Hướng nghiên cứu

Phân tích chương trình, Kiểm thử phần mềm