Ma Thị Châu

Họ và tên

Ma Thị Châu

Học hàm, học vị

TS.

Đơn vị

Phòng thí nghiệm Tương tác Người – Máy

Hướng nghiên cứu

Thị giác máy, Hình học đa ảnh, Phân tích ảnh độ sâu, Đồ họa máy tính

Giảng dạy

Đồ họa máy tính
Thực tập chuyên ngành
Tin học cơ sở 1
Xử lý ảnh số