Nguyễn Thị Huyền Châu

Họ và tên

Nguyễn Thị Huyền Châu

Học hàm, học vị

TS.

Đơn vị

Bộ môn Công nghệ Phần mềm

Hướng nghiên cứu

Các hệ thống thời gian thực và Các hệ thống nhúng. Kiểm thử và kiểm chứng phần mềm

Giảng dạy

Công nghệ phần mềm
Công nghệ phần mềm nâng cao
Các vấn đề hiện đại của Công nghệ thông tin