Trần Thị Minh Châu

Họ và tên

Trần Thị Minh Châu

Học hàm, học vị

TS.

Đơn vị

Bộ môn Khoa học Máy tính

Hướng nghiên cứu

Phân tích và thiết kế hệ thống

Giảng dạy

Lập trình hướng đối tượng
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Dự án
Công nghệ phần mềm