Đặng Minh Công

Họ và tên

Đặng Minh Công

Học hàm, học vị

CN.

Đơn vị

Phòng Thí nghiệm Hệ thống Nhúng

Hướng nghiên cứu

Giảm nhiễu trong việc cải thiện chất lượng tiếng nói bằng việc trừ đặc biệt dùng bộ lọc Kalman vô hướng
Cài đặt kỹ thuật tổng hợp dữ liệu trên một hệ thống mạng cảm biến không dây.