Đặng Cao Cường

Họ và tên

Đặng Cao Cường

Học hàm, học vị

TS.

Đơn vị

Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật tính toán

Hướng nghiên cứu

Tin sinh học