Phạm Hải Đăng

Họ và tên

Phạm Hải Đăng

Học hàm, học vị

CN.

Đơn vị

Bộ môn Các Hệ thống Thông tin

Hướng nghiên cứu

Quản lý dữ liệu lớn
Tích hợp hệ thống

Giảng dạy

Cơ sở dữ liệu
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu