Đặng Văn Hưng

Họ và tên

Đặng Văn Hưng

Học hàm, học vị

TS.

Đơn vị

Bộ môn Công nghệ Phần mềm

Hướng nghiên cứu

Các phương pháp hình thức, Các hệ thống thời gian thực, Phần mềm dựa trên thành phần

Giảng dạy

Các phương pháp hình thức cho phát triển phần mềm
Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm
Đặc tả và kiểm chứng phầnmềm