Hoàng Thị Điệp

Họ và tên

Hoàng Thị Điệp

Học hàm, học vị

ThS.

Đơn vị

Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật tính toán

Hướng nghiên cứu

Tin sinh học và Phân tích hệ gen

Giảng dạy

Xác suất thống kê
Xác suất thống kê ứng dụng