Vũ Quang Dũng

Họ và tên

Vũ Quang Dũng

Học hàm, học vị

ThS.

Đơn vị

Phòng Thí nghiệm Hệ thống Nhúng

Hướng nghiên cứu

THiết kế CSDL nhúng thời gian thực;
Lập trình robot (LEGO);
Lập trình hệ thống nhúng đa nhiệm thời gian thực;
Thiết kế và thực thi với hệ điều hành nhúng Linux trên các nền tảng chip khác nhau;
Đồ họa nhúng dựa trên thư viện OpenGL\ES;
Mô phỏng video codec cho các hệ thống nhúng.

Giảng dạy

Thiết kế hướng người dùng
Lập trình nhúng và thời gian thực