Phạm Duy Phúc

Họ và tên

Phạm Duy Phúc

Học hàm, học vị

KS.

Đơn vị

Bộ môn Các Hệ thống Thông tin

Hướng nghiên cứu

An toàn hệ thống thông tin, Phòng/chống tấn công, Phát hiện lỗ hổng hệ thống

Giảng dạy

Cơ sở dữ liệu
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Tin học cơ sở