Vũ Bá Duy

Họ và tên

Vũ Bá Duy

Học hàm, học vị

ThS.

Đơn vị

Bộ môn Các Hệ thống Thông tin

Hướng nghiên cứu

Cơ sở dữ liệu

Giảng dạy

Cơ sở dữ liệu
Cơ sở dữ liệu phân tán
Lập trình hướng đối tượng