Đặng Thanh Hải

Họ và tên

Đặng Thanh Hải

Học hàm, học vị

TS.

Đơn vị

Bộ môn Khoa học và Kỹ thuật tính toán

Hướng nghiên cứu

Khai phá dữ liệu, Tin sinh học và Dữ liệu lớn

Giảng dạy

Tin học cơ sở 2
Xác suất thống kê
Toán học rời rạc
Xác suất thống kê ứng dụng