Đặng Đức Hạnh

Họ và tên

Đặng Đức Hạnh

Học hàm, học vị

TS.

Đơn vị

Bộ môn Công nghệ Phần mềm

Hướng nghiên cứu

Chuyển đổi mô hình, Ngôn ngữ mô hình hóa, Kiểm chứng và hợp lệ phần mềm, Các phương pháp hình thức

Giảng dạy

Phân tích và thiết kế hướng đối tượng
Thu thập và phân tích yêu cầu