Dư Phương Hạnh

Họ và tên

Dư Phương Hạnh

Học hàm, học vị

ThS.

Đơn vị

Bộ môn Các Hệ thống Thông tin

Hướng nghiên cứu

Quan lý dữ liệu không gian, Tối ưu hóa truy vấn, Cơ sở dữ liệu quy mô lớn

Giảng dạy

Cơ sở dữ liệu
Thực hành Phân tích thiết kế các hệ thống thông tin
Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Phân tích và thiết kế các hệ thống thông tin