Vũ Huy Hiển

Họ và tên

Vũ Huy Hiển

Học hàm, học vị

ThS.

Đơn vị

Bộ môn Khoa học Máy tính

Hướng nghiên cứu

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên