Phan Xuân Hiếu

Họ và tên

Phan Xuân Hiếu

Học hàm, học vị

TS.

Đơn vị

Bộ môn Các Hệ thống Thông tin

Hướng nghiên cứu

Học máy, Khai phá dữ liệu, Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Thông minh kinh doanh

Giảng dạy

Khai phá dữ liệu
Dự án
Nguyên lý hệ điều hành