Trương Anh Hoàng

Họ và tên

Trương Anh Hoàng

Học hàm, học vị

PGS. TS.

Đơn vị

Bộ môn Công nghệ Phần mềm

Hướng nghiên cứu

Phân tích chương trình
Kiểm thử phần mềm
Tính toán đám may
Các hệ thống kiểu

Giảng dạy

Công nghệ phần mềm
Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm
Công nghệ phần mềm nâng cao
Kiến trúc phần mềm