Nguyễn Ngọc Hóa

Họ và tên

Nguyễn Ngọc Hóa

Học hàm, học vị

PGS.TS, GV

Đơn vị

Bộ môn Các Hệ thống Thông tin

Hướng nghiên cứu

Quản lý dữ liệu lớn, GIS, Hệ tích hợp thông minh, An toàn thông tin

Giảng dạy

Kiến trúc máy tính
Tích hợp hệ thống
Cơ sở dữ liệu nâng cao
Các vấn đề hiện đại của Công nghệ thông tin
Các chủ đề hiện đại về Quản lý Hệ thống Thông tin
Chủ đề hiện đại về HTTT
Các chủ đề lựa chọn về cơ sở dữ liệu