Hoàng Xuân Huấn

Họ và tên

Hoàng Xuân Huấn

Học hàm, học vị

PGS. TS.

Đơn vị

Bộ môn Khoa học Máy tính

Hướng nghiên cứu

Học máy, tính toán mềm, tin sinh học

Giảng dạy

Các vấn đề hiện đại của Công nghệ thông tin
Tối ưu hóa
Học máy