Phạm Ngọc Hùng

Họ và tên

Phạm Ngọc Hùng

Học hàm, học vị

PGS. TS.

Đơn vị

Bộ môn Công nghệ Phần mềm

Hướng nghiên cứu

Các phương pháp hình thức, Đặc tả và kiểm chứng, Tiến hóa phần mềm, Phân tích chương trình, Kiểm thử tự động

Giảng dạy

Công nghệ phần mềm
Quản lý dự án phần mềm
Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm
Quản lý dự án phần mềm
Các chủ đề lựa chọn về công nghệ phần mềm