Vũ Diệu Hương

Họ và tên

Vũ Diệu Hương

Học hàm, học vị

TS.

Đơn vị

Bộ môn Công nghệ Phần mềm

Hướng nghiên cứu

Áp dụng các phương pháp hình thức trong kiểm chứng thiết kế phần mềm, Kiểm thử tự động

Giảng dạy

Công nghệ phần mềm; Kiểm thử và đảm bảo chất lượng phần mềm