Tô Văn Khánh

Họ và tên

Tô Văn Khánh

Học hàm, học vị

TS.

Đơn vị

Bộ môn Công nghệ Phần mềm

Hướng nghiên cứu

SMT/SAT solver
Các phương pháp hình thức

Giảng dạy

Phân tích và thiết kế hướng đối tượng
Phương pháp hình thức
Các phương pháp hình thức cho phát triển phần mềm