Nguyễn Duy Khương

Họ và tên

Nguyễn Duy Khương

Học hàm, học vị

ThS.

Đơn vị

Phòng thí nghiệm Tương tác Người – Máy

Hướng nghiên cứu

Học máy, Xử lý dữ liệu lớn