Trần Trúc Mai

Họ và tên

Trần Trúc Mai

Học hàm, học vị

TS.

Đơn vị

Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính

Hướng nghiên cứu

Wireless communication, e-commerce, big data, cloud computing, powerline communication

Giảng dạy

Các vấn đề hiện đại của Công nghệ thông tin
Mạng máy tính
Mạng và truyền dữ liệu nâng cao