Nguyễn Hà Nam

Họ và tên

Nguyễn Hà Nam

Học hàm, học vị

PGS. TS.

Đơn vị

Bộ môn Các Hệ thống Thông tin

Hướng nghiên cứu

Khai phá dữ liệu, Học máy, Cơ sở dữ liệu, Tính toán mềm, Công nghệ tri thức

Giảng dạy

Cơ sở dữ liệu