Nguyễn Đại Thọ

Họ và tên

Nguyễn Đại Thọ

Học hàm, học vị

TS.

Đơn vị

Phòng Thí nghiệm An toàn thông tin

Giảng dạy

An ninh mạng
An toàn và an ninh mạng
Các mạng không dây và di động
Chủ đề lựa chọn về an ninh mạng