Nguyễn Đức Anh

Họ và tên

Nguyễn Đức Anh

Học hàm, học vị

CN.

Đơn vị

Bộ môn Công nghệ Phần mềm

Hướng nghiên cứu

Kiểm thử đơn vị, Phân tích sự thay đổi SAT/SMT Solver

Giảng dạy

Tin học cơ sở