Nguyễn Thị Hậu

Họ và tên

Nguyễn Thị Hậu

Học hàm, học vị

TS.

Đơn vị

Bộ môn Các Hệ thống Thông tin

Hướng nghiên cứu

Genome evolution, Phylogeny, Tree reconciliation

Giảng dạy

Nguyên lý hệ điều hành
Thực hành Quản lý Dự án hệ thống thông tin
Cơ sở dữ liệu nâng cao
Cơ sở dữ liệu đa phương tiện