Nguyễn Thanh Thủy

Họ và tên

Nguyễn Thanh Thủy

Học hàm, học vị

GS. TS.

Đơn vị

Bộ môn Khoa học Máy tính

Hướng nghiên cứu

Trí tuệ nhân tạo, tính toán mềm, tính toán hiệu năng cao, kỹ nghệ dữ liệu và tri thức