Nguyễn Ngọc Bình

Họ và tên

Nguyễn Ngọc Bình

Học hàm, học vị

PGS. TS.

Đơn vị

Phòng Thí nghiệm Hệ thống Nhúng

Hướng nghiên cứu

CN Phần mềm và CN phần mềm Nhúng;
Tối ưu hóa thiết kế điện tử và VLSI;
Đồng thiết kế phần cứng - phần mềm;
Nhận dạng chữ Hán - Nôm và ứng dụng cho các thiết bị di động.