Lê Quang Minh

Họ và tên

Lê Quang Minh

Học hàm, học vị

TS.

Đơn vị

Phòng Thí nghiệm Hệ thống Nhúng

Hướng nghiên cứu

Đảm bảo an toàn an ninh mạng máy tính,
Lập trình nhúng và thời gian thực,
Mô phỏng các hệ thống hàng đợi.