Phạm Bảo Sơn

Họ và tên

Phạm Bảo Sơn

Học hàm, học vị

PGS. TS.

Đơn vị

Phòng thí nghiệm Tương tác Người – Máy

Hướng nghiên cứu

Trí tuệ nhân tạo, Thu thập tri thức và xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Giám sát truyền thông xã hội trực tuyến, Phát hiện sao chép

Giảng dạy

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Tin học cơ sở 4