Nguyễn Phương Thái

Họ và tên

Nguyễn Phương Thái

Học hàm, học vị

PGS. TS.

Đơn vị

Bộ môn Khoa học Máy tính

Hướng nghiên cứu

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, xây dựng cơ sở ngữ liệu có chú thích, học máy

Giảng dạy

Lý thuyết thông tin
Chương trình dịch