Phạm Hồng Thái

Họ và tên

Phạm Hồng Thái

Học hàm, học vị

TS.

Đơn vị

Bộ môn Khoa học Máy tính

Hướng nghiên cứu

Hệ thống thời gian thực, an toàn thông tin

Giảng dạy

Tin học cơ sở 1
Tin học cơ sở 4
Toán học rời rạc
Thiết kế và đánh giá thuật toán