Lê Đình Thanh

Họ và tên

Lê Đình Thanh

Học hàm, học vị

TS.

Đơn vị

Phòng Thí nghiệm An toàn thông tin

Hướng nghiên cứu

- An toàn thông tin
- Phát triển ứng dụng web

Giảng dạy

- Phát triển ứng dụng web
- An toàn thông tin