Lê Đình Thanh

Họ và tên

Lê Đình Thanh

Học hàm, học vị

TS.

Đơn vị

Phòng Thí nghiệm An toàn thông tin

Giảng dạy

Phát triển ứng dụng Web
Thực hành hệ điều hành mạng