Trương Ninh Thuận

Họ và tên

Trương Ninh Thuận

Học hàm, học vị

PGS. TS.

Đơn vị

Bộ môn Công nghệ Phần mềm

Hướng nghiên cứu

Mô hình hóa và kiểm chứng phần mềm, Phân tích chương trình, An ninh phần mềm

Giảng dạy

Phân tích và thiết kế hướng đối tượng
Các vấn đề hiện đại của Công nghệ thông tin
Phân tích thiết kế hệ thống nâng cao
Các phương pháp hình thức cho phát triển phần mềm
Phương pháp nghiên cứu và kỹ năng viết báo cáo khoa học