Hà Quang Thụy

Họ và tên

Hà Quang Thụy

Học hàm, học vị

PGS. TS.

Đơn vị

Bộ môn Các Hệ thống Thông tin

Hướng nghiên cứu

Tập thô, Khai phá dữ liệu (Text/Web, phương tiện xã hội, quy trình kinh doanh), Công nghệ tri thức

Giảng dạy

Khai phá dữ liệu
Cơ sở các hệ thống thông tin
Khoc học dịch vụ
Chủ đề hiện đại về HTTT
Phương pháp nghiên cứu và kỹ năng viết báo cáo khoa học