Trịnh Nhật Tiến

Họ và tên

Trịnh Nhật Tiến

Học hàm, học vị

PGS. TS.

Đơn vị

Phòng Thí nghiệm An toàn thông tin